Studierna som får medel för bättre djurvälfärd och ökad lönsamhet

Studierna som får medel för bättre djurvälfärd och ökad lönsamhet

Jordbruksverket delar under 2019 ut cirka 5 miljoner kronor till studier som syftar till att främja konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion samtidigt som djurvälfärden bibehålls eller förbättras.

”Detta är ett av de uppdrag vi har fått av regeringen inom ramen för livsmedelsstrategin”, skriver Jordbruksverket på sin webbplats.

Syftet med satsningen är att SJV löpande ska ha möjlighet att göra riktade satsningar och lämna stöd till projekt som, med bibehållen eller förbättrad djurvälfärd har potential att främja konkurrenskraften för lantbruksföretagen.

Under 2019 har SJV fått in 28 ansökningar och har haft pengar att ge till totalt åtta projekt. Vilka projekt som får pengar har valts ut i samrått med Dialoggrupp djurskydd som består av representanter från jordbruks- och livsmedelssektorn och andra berörda aktörer på djurskyddsområdet. Kriterierna för de som har valts ut är vilka projekt som bäst kan leda till ökad konkurrenskraft och djurvälfärd i enlighet med syftet med uppdraget.

Projekt som får pengar 2019 är:

  1. Hur bör man bäst verka koklövar för att förebygga skador; ex-vivo-studie av klövens biomekanik på olika underlag
  2. Nyckeltal för en hållbar grisproduktion
  3. PigPlus Slakt – Inventering av miljöfaktorer och skötselfaktorer i svenska slaktgrisbesättningar
  4. Validering av förebyggande rutiner och diagnostik vid håravfall i nötbesättningar med utegångsdjur
  5. Pilotprojekt: förbättring av bedömningskriterier för fothälsa hos kalkoner vid slakt
  6. Bedövning av varmvattenlevande fisk vid slakt och avlivning
  7. Djuromsorgsprogram för avelsdjur i kycklingbranschen
  8. Miljöberikning till kyckling

 

Projekt som fått pengar 2018

SJV delade under 2018 ut 8 miljoner kronor till liknande studier. Totalt 45 ansökningar kom in och av dessa fick elva pengar. Bland de utvalda projekt som valdes ut fanns flera olika produktionsgrenar varav tre rörde nötkreatur, tre gris, ett lamm, tre fjäderfän och ett fisk. De som genomförde projekten var Sveriges Lantbruksuniversitet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Växa Sverige, Gård och djurhälsan, Svenska ägg, LRF kött samt Esplunda Grisen.