Förvaltning av vilda djur utan forskningssyfte är inte djurförsök

Förvaltning av vilda djur utan forskningssyfte är inte djurförsök

Att förvalta eller övervaka populationer av djur som lever vilt ska inte anses vara djurförsök om det inte finns ett tydligt vetenskapligt syfte. Det framgår i den rapport som Jordbruksverket nu lämnar till regeringen.

– Forskning och förvaltning av våra vilda djur går idag ibland in i varandra och vår rapport visar att många aktörer anser att det är krångligt att veta hur de ska se på sin verksamhet och vilka regler som gäller, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Arbetet med regeringsuppdraget har skett i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. I rapporten lämnar Jordbruksverket flera förslag för att göra det enklare och tydligare för aktörerna, bland annat föreslår de en ändring i djurskyddslagen och ett antal olika kriterier som kan förenkla bedömningen kring vad som är förvaltning och vad som är forskning.

Förvaltningsåtgärder utförs för att förvalta eller övervaka djurbestånd. Det kan exempelvis vara skyddsjakt, provfisken eller andra inventeringar av djur i naturen. Djurförsök har ett tydligt vetenskapligt syfte och genomförs för att testa teorier eller hypoteser, eller för att ta fram nya teorier. Exempel på djurförsök kan vara att analysera hur olika miljögifter påverkar vilda djur eller forskning på sjukdomar hos vilda djur.

Förvaltningsåtgärderna regleras redan i annan lagstiftning och styrs ofta redan genom myndighetsbeslut, skriver Jordbruksverket med tillägget att det både blir enklare och tydligare för de som utför förvaltning om de inte regleras även i djurskyddslagen.

– Vi har i utredningen sett på djurskyddsaspekterna men inte funnit att det finns skäl för att jämställa förvaltningsåtgärder med djurförsök. Vi bedömer inte att den relativt omfattande djurskyddslagstiftning som finns för att skydda djur i djurförsök är motiverad vid förvaltningsåtgärder, och denna hantering styrs dessutom redan av andra myndighetsbeslut, säger Helena Elofsson.

Jordbruksverket föreslår bedömningskriterier som utövare kan använda för att bedöma om deras verksamheter med vilda djur är djurförsök eller förvaltning.

– Kriterierna behöver utvecklas vidare och en handbok tas fram som kan fungera som en vägledning för utövares bedömning. Vi föreslår att detta görs genom ett fortsatt samarbete mellan Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, säger utredare Johannes Erlandsson enligt samma pressmeddelande.

I rapporten lämnar Jordbruksverket även ett förslag om att en regional djurförsöksetisk nämnd bör få särskilt ansvar för att pröva alla djurförsök med vilda djur i landet. Detta för att samla kompetensen kring djurförsök med vilda djur och säkerställa en effektiv och enhetlig bedömning i den etiska prövningen av djurförsök med vilda djur.