To stilinger – Professor/førsteamanuensis i veterinærmedisin

To stilinger – Professor/førsteamanuensis i veterinærmedisin

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner studenter som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 800 studenter og 165 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, produksjon og velferd. Les mer: www.nord.no/fba

Om stillingene

Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), lyser ut to faste 100 % stillinger som professor/førsteamanuensis i veterinærmedisin. Stillingene er plassert i faggruppe Husdyr, produksjon og velferd og er primært tilknyttet studieprogrammene bachelor i dyrepleie og Joint Bachelor Degree in Animal Science (veterinærmedisin). Det planlegges å øke kapasiteten og omfanget av studietilbudet. Fakultetet har derfor behov for å styrke fagstaben. Stillingene har kontorsted Bodø.

De som ansettes skal bidra til forskning på relevante fagområder, og ivareta forskningsbasert undervisning knyttet til studieprogrammene. Særlig aktuelle forskningsområder er fysiologi, cellebiologi, immunologi, mikrobiologi, parasittologi og ernæring.

Stillingene blir tillagt undervisningsoppgaver i henhold til fakultetets løpende behov og kandidatenes kompetanse. Aktuelle områder er både prekliniske fag som anatomi, fysiologi, etologi og ernæring, parakliniske som mikrobiologi, immunologi, farmakologi og patologi for alle studentgruppene, samt kliniske fag for dyrepleierstudenter.

Avhengig av faglig profil skal de som ansettes kunne undervise og gi veiledning på både bachelor, master og ph.d.-nivå ved fakultetet. Det forventes at de som ansettes har fokus på forskningsbasert undervisning og studentaktive læringsformer samt bidrar til å videreutvikle studietilbud og emneportefølje. Stillingen kan også tillegges undervisningsoppgaver på andre studieprogram etter fakultetets behov.

Søkere med klinisk erfaring fra smådyrpraksis er ønsket for å kunne bidra til å styrke den kliniske delen av dyrepleierutdanningen.

Stillingene skal bidra til å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt til å videreutvikle eksisterende forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Nord universitet har fokus på pedagogikk i undervisning, og det forutsettes at de som ansettes bidrar til å styrke det pedagogiske fokus ved fakultetet.

I tillegg til undervisning og forskning, omfatter stillingene også administrativt arbeid knyttet til undervisning, forskning og formidling. Arbeidsoppgavene tilpasses fakultetets behov og den ansattes kompetanse.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette professor/ førsteamanuensis, kan det bli aktuelt å ansette som universitetslektor. Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekan.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

FBA_26_Veterinær og hund

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor:

 • Det kreves professorkompetanse innenfor veterinærmedisin. For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen relevant fagområde. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde. Ved vurdering av kandidater for professorat vil komiteen legge til grunn de nasjonale kriteriene for professoropprykk, notat fra UHR Samordning av prosessene for professoropprykk innen MNT-fag, godkjent 19.08.2016, revidert 11.2018 og 09.2020.
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider.

Ansettelse som førsteamanuensis:

 • Det kreves bestått akademisk grad innenfor veterinærmedisin samt norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet. Kandidaten må dokumentere publikasjoner i internasjonale, fagfellevurderte tidsskrift. Det vil bli vektlagt om søkere har deltatt i nasjonale eller internasjonale prosjekter, fortrinnsvis finansiert via konkurranseutsatt finansiering.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor

 • Det kreves bestått akademisk grad innenfor veterinærmedisin.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Den som ansettes må enten inneha norsk autorisasjon som veterinær eller dokumentere faglig grunnlag for å få tildelt norsk autorisasjon som veterinær.

Erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- eller høgskolenivå er ønskelig. Klinisk erfaring fra smådyrklinikk er ønskelig.

God kjennskap til generelle forhold i norsk/skandinavisk klinisk veterinærmedisin.

Undervisningen vil være både på norsk og engelsk, og søkere må derfor ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk, svensk eller dansk, samt engelsk.

Stillingene krever sterkt motiverte og dynamiske personer med gode mellommenneskelige egenskaper. Kandidatene forventes å bidra til å videreutvikle faglig samarbeid mellom fakultetets forskningsgrupper, og bidra til publikasjoner og prosjektsøknader av høy kvalitet. Kvalitet på forskningen vil vurderes i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA), hvor forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning vektlegges og ikke hvor arbeidene er publisert.

Det må fremgå av søknaden om du ønsker å bli vurdert til stilling som professor eller førsteamanuensis.

Søknaden skal være på engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

Forskning:

 • Relevant forsknings- og utviklingsarbeid
 • Publikasjoner de siste fem årene
 • Erfaring fra internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering

Undervisning/pedagogikk:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner

Klinisk yrkeserfaring:

 • Klinisk erfaring fra smådyrklinikk
 • Generelle kunnskaper om klinisk praksis under norske forhold

Personlige egenskaper:

 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor, 1011 for førsteamanuensis og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Animal Science: Monica Brinchann, e-post: monica.f.brinchmann@nord.no, telefon: + 47 75 51 78 67
Bachelor dyrepleie: Hege Meldal, e-post: hege.meldal@nord.no, telefon: +47 75 51 74 74

Søknad

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad sendes elektronisk innen 15.04.2021

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Vitnemål og attester
 • Utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søk stillingen