Utredning om ny lagstiftning för djurläkemedel överlämnad

Utredning om ny lagstiftning för djurläkemedel överlämnad

Bild: Adobe Aliaksandr

Landsbygdsminister Jennie Nilsson har nu tagit emot den utredning om lagstiftningen som reglerar djurläkemedel som tillsattes av regeringen i september 2019. Syftet är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s två nya förordningar om djurläkemedel samt om foder som innehåller läkemedel.

EU-förordningarna omfattar bland annat regler om godkännande för försäljning av djurläkemedel, samt regler om tillhandahållande och användning. Det handlar bland annat om åtgärder för att motverka antimikrobiell resistens genom förbud mot viss användning av antimikrobiella läkemedel samt krav på obligatorisk rapportering av försäljning och användning av antimikrobiella läkemedel till djur för att följa upp användningen av sådana läkemedel.

I den särskilda utredarens uppdrag ingick bland annat att ta ställning till vilka nationella bestämmelser som behövs för att komplettera de nya EU-förordningarna samt lämna förslag till de ändringar som behövs i lag och förordning.

Den nya lagstiftningen ska även i fortsättningen syfta till att skydda människors och djurs liv, hälsa och välbefinnande samt värna folkhälsan och miljön, utan att detta i högre grad än vad som är nödvändigt hindrar utvecklingen av läkemedel eller handeln med läkemedel. Det är av särskild vikt att lagstiftningen säkerställer en fortsatt ansvarsfull användning av antibiotika och bekämpning av antibiotikaresistens. Samtidigt ska den animalieproducerande sektorns intresse av tillgång till effektiva veterinärmedicinska läkemedel också tillvaratas.

– I Sverige har vi en ansvarsfull användning av antibiotika till våra djur och vi har också en relativt låg förekomst av antibiotikaresistens hos bakterier från djur. Jag ser fram emot att ta del av utredningen och förslagen som syftar till en fortsatt säker och effektiv hantering av djurläkemedel i Sverige, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Den särskilda utredaren föreslår i sitt betänkande att det ska göras ändringar i befintliga svenska lagar och förordningar för att anpassa nuvarande lagstiftning till de nya EU-förordningarna. Liksom nuvarande lagstiftning innehåller den föreslagna regleringen till stor del bemyndiganden till myndigheter, främst Jordbruksverket och Läkemedelsverket, att fatta beslut och meddela föreskrifter.

Ta del av utredningen här