Flera steg för ökat djurskydd – men mer krävs

Flera steg för ökat djurskydd – men mer krävs

Bild: Adobe littlewolf1989

Första året med Jordbruksverkets djurskyddstrategi visar på flera framsteg men också på ett behov av fler konkreta åtgärder för att stärka djurskyddet.

Kunskapen och samarbetet för att förhindra djurskyddsbrister har ökat i Sverige. Inom EU utvecklas ett starkare djurskydd med ny lagstiftning och färre långa djurtransporter, en utveckling Sverige driver på.

Att identifiera orsaker för att kunna förebygga brister är en viktig del i djurskyddstrategin. Under året har branschen och Jordbruksverket gemensamt bildat djurslagsspecifika arbetsgrupper. Allt för att öka förståelsen kring vad som orsakar brister i djurvälfärden och tillsammans identifiera hur problemen ska förebyggas.

– Det handlar inte bara om regler och kontroll utan även om vilka förutsättningar som finns för att skapa en god djurvälfärd. Vi har en konstruktiv samverkan med andra myndigheter och branschen och ambitionen är en livsmedelsproduktion med både en god djurvälfärd och god lönsamhet för att producera hållbar svensk mat till konsumenterna, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Djurskyddstrategin handlar också om att Sverige ska arbeta för ett starkare djurskydd internationellt.

– Vi har under lång tid arbetat för att EU:s djurskyddslagstiftning ska ses över och mer likna Sveriges. Glädjande nog har en översyn påbörjats under året och vi arbetar exempelvis för stärkt skydd för mjölkkor och andra djurslag där det saknas regler inom EU. Vi vill även se att transporter av slaktdjur upphör till förmån för transporter av kött istället säger Håkan Henrikson chefsveterinär och näringslivschef på Jordbruksverket.

Läs mer här