Kunskap och rådgivning för stärkt smittskydd

  • I Artikel
  • 16 november, 2021
  • 572 Visningar
Kunskap och rådgivning för stärkt smittskydd

I samband med det senaste årets utbrott av fågelinfluensa konstaterade fjäderfänäringen ett behov av att stärka producenternas kunskap om smittskydd. 

Jordbruksverket har, med hjälp av pengar från Landsbygdsprogrammet, upphandlat kunskapshöjande insatser inom biosäkerhet av Svenska ägg och Svensk fågel, två branschorganisationer som tillsammans representerar största delen av ägg- och matfågelproduktionen i Sverige. Biosäkerhet handlar om att förhindra att djur och människor exponeras för smittämnen eller sprider dem vidare till omgivning och miljö.

Genom en kombination av olika aktiviteter är målet att nå en stor del av företagen inom ägg- och matfågelnäringen. Man kommer att arbeta med kunskapsinhämtning, kursverksamhet och branschgemensamma handlingsplaner. En av aktiviteterna är subventionerad rådgivning, för att enskilda företagare ska kunna få råd om hur smittskyddsarbetet kan stärkas på den egna gården.

Den förväntade effekten är att företagen ska uppleva att de har tillräcklig kunskap om hur de kan skydda sina besättningar från sjukdomsutbrott. I förlängningen bidrar det både till en ökad djurvälfärd och en stärkt konkurrenskraft.

Läs mer här Om biosäkerhet för fjäderfä