Tillåtet att para minkar 2022

  • I Artikel
  • 16 november, 2021
  • 421 Visningar
Tillåtet att para minkar 2022

Parningsförbudet på landets minkanläggningar tas bort den 1 januari 2022. Förbudet är inte längre motiverat utifrån ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv. Jordbruksverket har dock beslutat om särskilda krav och restriktioner. 

Under hösten har Jordbruksverket prövat frågan om förbudet ska förlängas. Jordbruksverket har beställt en riskvärderingsrapport från expertmyndigheterna SVA och Folkhälsomyndigheten. Syftet har varit att få svar på om det innebär en risk att avla på och uppföröka mink från ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv.

– Vårt beslut grundar sig på den rapport som expertmyndigheterna har gett oss. Utifrån den bedömer vi att en uppförökning av de minkar som hålls i landet i dag inte utgör ett hot mot djur- och folkhälsa, och då är ett förbud inte motiverat. Vårt beslut innebär alltså att det blir tillåtet att para mink från den 1 januari 2022, säger Lotta Hofverberg, enhetschef på smittbekämpningsenheten.

Samtidigt som förbudet mot parning hävs förnyar Jordbruksverket beslutet om restriktioner för minkanläggningar. Restriktionerna kommer att gälla till den 31 december 2022. De innebär bland annat att anläggningarna ska isoleras, att övervakning och provtagning i besättningarna måste ske samt fastlägger hygienrutiner och krav på skyddsutrustning för personal på minkanläggningarna. Det är även förbjudet att flytta minkar till och mellan anläggningar. Därmed får enbart befintliga djur på respektive anläggning användas för avel.

Läs mer om beslutet på Jordbruksverkets webb