Sensorer kan påvisa parasitsmitta

Sensorer kan påvisa parasitsmitta

Bild: Adobe BigBlueStudio

Mag-tarmparasiter är vanliga hos betesdjur, och parasitsmitta är en viktig orsak till nedsatt hälsa och produktivitet. Automatiska beteendeobservationer med hjälp av sensorer skulle på sikt kunna göra det möjligt att behandla betesgrupper, eller enstaka djur i dessa, efter behov.

Det enklaste och vanligaste sättet att kontrollera parasitsmitta är att avmaska djuren. Dock har en överanvändning av avmaskningsmedel lett till en omfattande utveckling av resistens hos parasiterna och därmed ett behov av alternativa metoder för tidig upptäckt av parasitinfektion hos betesdjur.

Forskarna har undersökt effekten av infektion av mag-tarmparasiter på aktivitets- och idisslingsmönster hos förstagångsbetande stutar samt på aktivitetsmönster hos lamm. I försöken användes kommersiellt tillgängliga sensorer.

Resultaten visar att obehandlade stutar hade ökad liggtid, lägre aktivitetsnivå och förändrat idisslingsmönster under den första tiden av infektionen, jämfört med de som var avmaskade. Obehandlade lamm hade kortare daglig liggtid samt lägre aktivitet jämfört med avmaskade lamm.

Sammanfattningsvis visar resultaten att djurs beteende förändras om de är infekterade av mag-tarmparasiter. Resultaten visar även på en potentiell användning av automatiserade beteendeobservationer som ett känsligt verktyg för att kunna påvisa parasitinfektion.

Läs mer Här och Här!