Stipendiat innen fiskehelse og anatomi

Stipendiat innen fiskehelse og anatomi

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for prekliniske fag og patologi er det ledig stilling som stipendiat. Dette er en åremålsstilling med varighet på 4 år, der 25 % undervisning i anatomi følger stillingen. Tiltredelse høst 2022.

Den som tilsettes skal jobbe med biomarkører for sykdom hos laks. Stipendiaten vil ha tilhørighet til Faggruppe for anatomi med medveileder og faglig støtte fra andre fagmiljøer ved Veterinærhøgskolen.

Det er stort behov for nye diagnostiske verktøy for vurdering og overvåkning av sykdom og helse hos oppdrettslaks. Biomarkører i blod er særlig interessante, da blodprøver kan gi betydelig informasjon om fiskens helsestatus.

Hovedmålet med dette prosjektet er å undersøke, karakterisere og validere biomarkører for sykdom og helse i både blod og vev. Anatomiske studier vil kartlegge hvor markørene dannes og hvordan markørene påvirkes av ulike stressfaktorer, inkludert sykdom.

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU samtidig er en søknad om opptak til et Ph.D.-program ved universitetet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Arbeidsoppgaver

Gjennom prosjektet vil stipendiaten få bred og komplementær erfaring fra både laboratorium og feltarbeid.

 • Planlegge og utføre forsøk med henblikk på diagnostiske markører, primært medisinske biokjemiske metoder, men også relevante vevsmarkører med morfologiske metoder (rettet mot vevsskade, immunaktivering ol.)
 • Identifisere kjente og ukjente (proteomikk- og metabolomikk) biomarkører i blod, og karakterisere normalverdier for relevante populasjoner, samt endringer ved sykdom.
 • Undervise veterinærstudenter i anatomi.
 • Stipendiaten skal håndtere store mengder data, samt utføre laboratoriearbeid innen molekylærbiologiske og morfologiske metoder.
 • Noe reisevirksomhet/feltarbeid, eventuelt kortere utenlandsopphold må påregnes.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en Ph.D-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til et av ph.d.-programmene ved NMBU. Det kreves cand.med.vet.-grad. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene.».

Faglige kvalifikasjonskrav:

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning og autorisasjon som veterinær i Schengen-området.
 • Gode språkkunnskaper i norsk og eller annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:
  • Relevant erfaring med arbeid med fisk og/eller akvakultur.
  • Erfaring med eksperimentelt arbeid innen morfologi, molekylærbiologi, klinisk patologi eller annen forskningsaktivitet.
  • Gode IKT- ferdigheter.
  • Gode akademiske skriveferdigheter.

  Personlige egenskaper:

  Du må

  • Ha motivasjon for undervisning.
  • Være motivert, nysgjerrig og engasjert for vitenskapelig arbeid.
  • Ha evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
  • Være nøyaktig og analytisk.
  • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, (ltr. 54-65). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 501.200). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved universitetslektor Håvard Bjørgen, tlf: +47 +4767232067 e-post: havard.bjorgen@nmbu.no eller professor Erling Olaf Koppang, tlf. +47 913 24 145 e-post: erling.o.koppang@nmbu.no

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 07.10.2022

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift).
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
 • Det kreves dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig slik som beskrevet i NMBUs forskrift for graden PhD, § 5-2 (3)

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.
0pt”>For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no