Vikariat universitetslektor i veterinærmedisin – undervisning Bachelor dyrepleie

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 31 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 165 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk, Husdyr, produksjon og velferd og Alger og mikrobiell bioteknologi.
Les mer: www.nord.no/fba 

Om stillingen

Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), er det ledig en midlertidig stilling som vikar universitetslektor i veterinærmedisin med undervisningsoppgaver på studieprogrammet Bachelor i dyrepleie. Stillingen er i utgangspunktet en 100 % stilling, men om ønskelig kan lavere stillingsprosent diskuteres. Vikariatet går fra 1. januar 2023 til 29. februar 2024.

Stillingen er plassert i faggruppe Husdyr, produksjon og velferd og er knyttet til studieprogrammet Bachelor i dyrepleie.

Stillingen har kontorsted Bodø. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Den som ansettes skal undervise, ha emneansvar og gi veiledning på bachelornivå ved fakultetet. Aktuelle undervisningsområder er anatomi, fysiologi, etologi, ernæring, farmakologi og sykdomslære, samt kliniske fag for studenter på Bachelor i dyrepleie
 • Det er ønskelig med klinisk erfaring fra smådyrpraksis, men nyutdannede oppfordres til å søke
 • Nord universitet har fokus på pedagogikk i undervisning, og det forutsettes at de som ansettes bidrar til å styrke det pedagogiske fokus ved fakultetet, samt tar del i fakultetets opplæringstilbud i universitetspedagogikk
 • Arbeidsoppgavene vil tilpasses fakultetets behov og den ansattes kompetanse

Kvalifikasjonskrav

 • Bestått europeisk akademisk grad innen veterinærmedisin
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Klinisk erfaring fra smådyrklinikk, fortrinnsvis fra et skandinavisk land
 • Norsk autorisasjon som veterinær
 • Erfaring fra undervisning og formidling, fortrinnsvis på universitets- eller høyskolenivå
 • Personlig egenskaper som kan bidra positivt i arbeidsmiljø
 • Dokumentert formalkompetanse i pedagogikk
 • God evne til å samarbeide og kommunisere både med kolleger og studenter på bachelornivå

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1009 universitetslektor. Lønn etter avtale.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og hjemmekontor etter nærmere avtale
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Et spennende og positivt arbeidsmiljø med rom for personlig utvikling og stor innflytelse på egen arbeidshverdag
 • Kolleger med bredt faglig engasjement og som ivrer for undervisning og formidling
 • Interesserte, lærevillige og positive studenter

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Programansvarlig Bachelor dyrepleie: Hege Meldal, hege.meldal@nord.no, telefon: +47 75 51 74 74
 • Faggruppe leder Husdyr, velferd og produksjon: Geir Næss, geir.nass@nord.no. telefon +47 74 11 21 42

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og om nødvendig prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 10.10.2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30151819