EU-forskningsprojektet Broilernet är tänkt att förbättra och stärka hållbarhetsarbetet på europeisk nivå när det gäller kycklinguppfödning. Tanken är att Broilernet ska utgöra en plattform för interaktion mellan forskare och näring.

Projektet är tänkt att löpa i 4 år och samarbetspartners är en blandning av deltagare från universitet, branschorganisationer och företag. Det första uppstartsmötet hölls i Nederländerna i slutet av september där deltagare från 13 länder medverkade med Stefan Gunnarsson, universitetslektor och doktor i veterinärmedicin på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som koordinator.

– Vi har lyckats få ihop ett starkt team. I samarbete med näringsexperter och forskare kommer ett nätverk för kunskapsutbyte att byggas upp. Nätverket kommer att identifiera angelägna utmaningar inom branschen. Sedan försöker vi hitta möjliga lösningar för att möta dessa utmaningar. Användbarheten av lösningarna kommer att utvärderas. Och de bästa lösningarna kommer därefter att förmedlas till kycklinguppfödare i EU. Vårt långsiktiga mål är att öka hållbarheten inom sektorn, säger Stefan Gunnarsson.

Svensk Fågel är en samarbetspartner med lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhet som anser det angeläget att dela med sig av den erfarenheten. Sverige ses av många europeiska länder som ett framgångsexempel vad gäller djurvälfärd och livsmedelssäkerhet inom kycklinguppfödning.

Samarbetet inom Broilernet ska på sikt resultera i ”bäst praxis på gård” på nationell och internationell nivå. Målet är också att skapa en plattform för utbyte av relevanta kunskaps- och innovationssystem för att tillsammans kunna skapa en ännu bättre kycklinguppfödning i framtiden.

 

Huvudmål för forskningsprojektet Broilernet:

1. Skapa tolv nationella innovationsnätverk (Broiler Innovations Networks, BIN)

Nätverken ska bestå av lantbrukare, företag, branschorganisationer, rådgivare, forskare och veterinärer. Dessa nätverk ska främja det nationella samarbetet mellan parterna, möjliggöra utbyte av kunskap och identifiera/skapa innovativa idéer och tillvägagångssätt på gårdsnivå.

2. Skapa tre expertnätverk (Thematic Expert Networks, TEN) på europeisk nivå.

Nätverken ska bestå av företag, branschorganisationer, rådgivare, forskare och veterinärer. De tre nätverksområdena är: Klimat/Hållbarhet, Djurvälfärd och Djurhälsa. TEN-nätverken ska sammanställa idéer och bästa praxis från BIN-nätverken, utvärdera och kostnadsberäkna dessa, samt sprida resultaten inom Europa.

3. Samarbeta med befintliga EIP-AGRI Operational Groups.

4. Identifiera och utvärdera de mest akuta behoven inom kycklinguppfödning baserat på klimat/hållbarhet, djurvälfärd och djurhälsa.

5. Sammanställa och utvärdera genomförbarheten av att lösa de akuta behoven utan att kompromissa med ekonomi eller hållbarhet.

6. Sprida kunskapen som genereras i projektet via informationsmaterial, videofilmer.

 

Bildtext: På bilden från vänster: Maria Donis, VD, Svensk Fågel, Torun Wallgren, forskare SLU, Stefan Gunnarsson, koordinator Broilernet och universitetslektor på SLU samt Anna Silvera, hållbarhetsstrateg, Svensk Fågel.