Vilket hot utgör smittsamma djursjukdomar för vår livsmedelsproduktion? Vad kan framtiden innebära i form av nya risker? Hur skyddar vi bäst djurs och människors hälsa, samtidigt som vi säkrar tillgången på mat? Det är frågor som tas upp på Smittskyddskonferensen den 12 oktober.

Temat för konferensen är Smittskydd och djursmittor i en föränderlig värld. Företrädare för bransch, djurhälsoorganisationer och myndigheter kommer att tala om erfarenheter från smittoutbrott och ge perspektiv på både nuläget och framtiden. Jordbruksverket och SVA arrangerar Smittskyddskonferensen.

– Smittskyddet har en avgörande betydelse för att vi ska få mat på bordet i dag och i morgon. Det är frågor där bransch, myndigheter och beslutsfattare behöver ta ställning till vägval och prioriteringar i dag och inför framtiden. Syftet med konferensen är att bidra till att öka kunskapen, dialogen och engagemanget för frågorna, säger Katharina Gielen, Jordbruksverkets smittskyddschef.

Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA kommer att tala om smittskydd och djursmittor i en föränderlig värld.

– De senaste åren har ett flertal oväntade och kostsamma sjukdomsutbrott drabbat svensk djurhållning, för vilka smittspridning från miljö, vilda djur och människor spelat en central roll. Detta har skett trots det generellt goda smittläget hos svenska djur och den höga kunskapsnivån hos svenska producenter. Vi står inför nya utmaningar och för att fortsatt skydda djurs och människors hälsa måste vi förbättra vår förmåga att förebygga denna typ av smitthändelser i framtiden. Där är vårt gemensamma smittskyddsarbete, i nära samverkan mellan bransch och myndigheter avgörande, säger Karl Ståhl.

 

Anmäl dig här!

Smittskyddskonferensen hålls den 12 oktober på Kulturhuset Spira i Jönköping. Konferensen pågår 10:00-16:00. Anmäl dig senast den 15 september.

Du hittar mer information om konferensen på webben, under rubriken ”Smittskyddskonferensen 2022”.

Du gör anmälan till konferensen i webbutiken