I en ny lagrådsremiss från Regeringen föreslås att veterinärer ska lämna uppgifter till Statens jordbruksverk om användning av antimikrobiella läkemedel, bland annat antibiotika, för behandling av djur. 

I de nya EU-förordningar som gäller veterinärmedicinska läkemedel och foder som innehåller läkemedel finns nu ett krav på medlemsstaterna att från och med 2023 samla in och rapportera uppgifter om försäljning och användning av antimikrobiella läkemedel till djur.

– I Sverige har vi en ansvarsfull användning av antibiotika inom djurhållningen. Det är mycket positivt att EU:s lagstiftning nu också innehåller skärpta krav på hur antibiotika får användas. Med den här lagändringen stärker vi möjligheten att även följa upp och analysera användningen av antimikrobiella läkemedel. Det är en mycket viktig pusselbit i arbetet mot antibiotikaresistens, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

I lagrådsremissen föreslås också vissa andra bestämmelser som ska komplettera de nya EU-förordningarna, bland annat ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar eller förbud mot användning av antimikrobiella medel för behandling av djur, utöver de som redan följer av EU-förordningarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.