Institutleder til Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Institutleder til Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Til Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, søger vi en institutleder, der motiveres af at tage ansvar for instituttets strategiske, faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse og udvikling. Som institutleder vil du få ansvaret for instituttets daglige virke og fremtidige udvikling. Institutleder skal sikre, at instituttet bidrager til fakultetets målsætninger ved at levere forskning, uddannelse, formidling og myndighedsbetjening af højeste kvalitet og samtidig selv indgå som en værdifuld del af fakultetets samlede ledelsesteam.

Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab

Instituttet huser i alt ca. 360 medarbejdere og dets forskning bidrager til løsninger af vigtige udfordringer i samfundet som antibiotikaresistens, fødevaresikkerhed, bæredygtig husdyrproduktion og livsstilssygdomme. IVH udvikler dyremodeller, der bliver anvendt til forbedring af dyrevelfærd samt behandling og forebyggelse af sygdomme hos både dyr og mennesker.

Instituttet består af 8 sektioner; Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse, Fødevaresikkerhed og Zoonoser, Komparativ Pædiatri og Ernæring, Parasitologi og Akvatisk Patobiologi, Patobiologi, Præklinisk Sygdomsbiologi, Veterinær Klinisk Mikrobiologi, og Produktion, Ernæring og Sundhed.

Instituttet bidrager i høj grad til fakultetets samlede undervisningsportefølje og tilbyder undervisning i en række fag, der udgør en væsentlig del af uddannelserne i veterinærmedicin og husdyrvidenskab. Instituttet bidrager herudover med undervisning på levnedsmiddelingeniørstudiet, biologi-bioteknologistudiet samt på parasitologikurserne. I regi af Veterinærskolen og i samarbejde med Institut for Klinisk Veterinærmedicin bidrager instituttet desuden til veterinærområdets fortsatte høje internationale kvalitet.

Endvidere yder instituttet i konsortium med Statens Serum Institut forskningsbaseret myndighedsbetjening til Fødevare- og Miljøministerierne inden for det veterinære område.

For mere information om instituttet, se https://ivh.ku.dk/

Dine opgaver som institutleder omfatter blandt andet:

 • Fortsat styrkelse af instituttets forskningsaktiviteter og -samarbejder internt såvel som eksternt, herunder tiltrækning af eksterne midler
 • Sikre høj kvalitet og sammenhæng i instituttets undervisning, forskning, formidling og øvrige aktiviteter, samt fortsat udvikling af kvalitet og relevans i den veterinærmedicinske uddannelse
 • Arbejde langsigtet med planlægning af instituttets sammensætning, herunder planer for generationsskifte samt fastholdelse og udviklingsmuligheder for de kommende generationer
 • Personaleledelse i henhold til gældende personalepolitikker og retningslinjer
 • Sikre en inspirerende og kompetent daglig ledelse af instituttet, herunder fokus på et godt arbejdsmiljø
 • Velfungerende styring af instituttets samlede økonomi og sikre økonomisk stabilitet
 • Samarbejde med instituttets øvrige ledelse om den daglige drift af instituttet i overensstemmelse med instituttets strategiske mål, samt sikre inddragelse af ledere og medarbejdere i instituttets daglige virke og udvikling heraf
 • Sikre fortsat godt samarbejde med de øvrige institutter på fakultetet og på uddannelsesområdet især med Institut for Klinisk Veterinærmedicin
 • Fortsat udvikling af myndighedsbetjeningen, der har stor betydning for samfundet og instituttet, herunder økonomisk betydning.
 • Sikre en gennemsigtig og ordentlig proces i forbindelse med den kommende lukning af uddannelsen Husdyrvidenskab/Animal Science på instituttet.

Institutlederen refererer til dekanen for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Vi vil lægge vægt på at du:

 • Er en anerkendt forsker på mindst lektorniveau indenfor det veterinære område
 • Er en visionær og handlekraftig leder med lyst og evne til at udvikle instituttet og dets medarbejdere
 • Er en erfaren leder med evnen til at lytte og fokusere på de vigtige elementer
 • Formår at lede gennem ledere og evner at lede både indadtil, udadtil og opad. For især ledelse opad, er det vigtigt at du har gennemslagskraft, opnår respekt og tillid og kan skabe forståelse for instituttets behov.
 • Er en åben og dialogorienteret person med flair for kommunikation og samarbejde, og formår at adressere eventuelle problemstillinger direkte
 • Er empatisk og udviser forståelse for diversiteten på instituttet

Ansøgning og oplæg

Ansøgningen skal indeholde en redegørelse om dine tanker og ideer om instituttets udvikling i de kommende år (højst 3 sider) og et fyldestgørende CV.

Løn- og ansættelsesvilkår                                                                       

Ansættelsen sker som udgangspunkt som en åremålsansættelse med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for tre års administrativ forlængelse. Institutlederen ansættes i henhold til aftale mellem finansministeriet og AC, protokollat om ansættelse af dekaner og institutledere, hvori det er fastsat, at lønnen tager udgangspunkt i en basisløn, åremålstillæg, pensionsbidrag samt eventuelt kvalifikationstillæg.

Du kan udtrykke ønske om at opretholde en funktion som aktiv akademiker. Omfang og vilkår for de akademiske opgaver aftales med dekanen.

 

Ansættelsesprocedure

Dekanen har nedsat et indstillingsudvalg, som skal medvirke ved udvælgelse af ansøgere til samtale, deltage ved samtaler og rådgive dekanen om ansættelsen. Indstillingsudvalget består af dekanen, repræsentanter for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale, de studerende samt medlemmer udpeget af dekanen. Første runde af ansættelsessamtaler forventes gennemført den 17. november 2023. Udvælgelsesprocessen vil kunne omfatte relevante tests og tilhørende individuel tilbagemelding.

 

Ansøgningsfrist og kontaktinfo

Vi skal modtage din ansøgning online senest den 2. november 2023 kl. 23:59. Ansøgningen sendes elektronisk ved at trykke på ”søg stillingen” nederst i stillingsopslaget her.

For yderligere information henvises til www.sund.ku.dk og www.ku.dk. Ved behov for supplerende information om stillingen kan rettes henvendelse til dekan Bente Stallknecht enten på e-mail bstall@sund.ku.dk eller telefon 28757540.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.
Ansøgningsfrist

02-11-2023

Tiltrædelsesdato

01-02-2024

Kategori

Ledelse

Arbejdssted

Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab

Hjemmeside

http://ivh.ku.dk/

Kontakt
Bente Merete Stallknecht
Dean
contacticon E-mail
contacticon +4535327540