I årets rapport över djursjukdomar och zoonoser i Sverige från SVA sticker utbrottet av afrikansk svinpest (ASF) ut under 2023. En sjukdom som kunde fått allvarliga konsekvenser för grisnäringen och Sveriges livsmedelsberedskap.

Rapporten omfattar övervakning av viktiga djursjukdomar och zoonotiska smittämnen hos människor, livsmedel, foder och djur. Även övervakning av sjukdomar som inte finns i landet, eller som inte funnits på många år beskrivs.

SVA gör rapporten i nära samarbete med experter från Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. Även andra myndigheter, universitet och djurhälsoorganisationer som har en roll i svensk sjukdomsövervakning längs livsmedelskedjan – från jord till bord – är med och bidrar.

Årets upplaga är den 15:e i ordningen, och den första som ges ut på svenska. Nytt för rapporten i år är ett särskilt kapitel om infektionssjukdomar hos häst samt ett kapitel om ASF.

Våren och sommaren 2023 handlade mycket om fågelinfluensa, bland annat orsakade den massdöd hos vilda fågelkolonier i flera områden runt Stockholm och längs Sveriges södra östkust.

Men året präglas framför allt av det dramatiska utbrottet av ASF i september. Karl Ståhl är statsepizootolog och leder SVA:s krisarbete vid utbrott. Den 6 september påvisades ASF-viruset på SVA:s labb för första gången i Sverige.

– Det är ett stort team av experter som utformat det övervakningssystem som upptäckte smittan och som sedan också bidragit i arbetet med utbrottet. När vi fick beskedet tog det några minuter för oss att ta in det, trots att vi förberett oss i många år. Att smittan dök upp i Fagersta var oväntat, men vi tog några djupa andetag och sedan satte vi igång, berättar Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Jordbruksverket fattade beslut om att införa en cirka 1 000 km² stor så kallad smittad zon med väldigt omfattande restriktioner inklusive ett totalförbud att vistas i skog och mark.

En helt central del av det bekämpningsarbete som sedan följde under hösten och vintern utgjordes av stora systematiskt genomförda sökinsatser där hundratals lokala jägare, samordnade av Svenska Jägareförbundet, sökte igenom skog och mark efter döda vildsvin. Resultaten från denna unika och komplexa sjukdomsövervakningsinsats beskrivs i det nya kapitlet om ASF.

– Redan innan utbrottet hade vi fungerande diagnostik, en epizootiberedskap och upparbetade samarbeten. Det fanns planer, vi hade övat och samverkat med andra myndigheter, jägarorganisationer och grisnäringen. Förberedelser som i hög grad bidrog till att begränsa samhällsskadorna, avslutar Karl Ståhl.

I kapitlet om salmonella beskrivs en annan stor händelse som pågick under 2023, utbrottet av Salmonella Enteritidis i Sveriges största värphönsbesättning som konstaterades i slutet av 2022 och fortsatte under hela 2023. Utbrottet fick stora ekonomiska konsekvenser, orsakade äggbrist och ledde till 82 konstaterade humanfall.

Andra kapitel beskriver aktiv övervakning för sjukdomar som inte finns i landet och som inte funnits på många år. Huvudsyftet med sådan övervakning är att på ett statistiskt säkerställt sätt kunna visa frihet från sjukdomar av ekonomisk betydelse, för att möjliggöra säker handel med djur och animaliska livsmedel och få tillträde till utländska marknader.

Sammanfattningsvis ger hela rapporten en god bild av smittläget för djursjukdomar och zoonoser i Sverige under 2023.

Bildtext: Ett vildsvinskranium som påträffades vid sökningen efter döda vildsvin i samband med utbrottet av afrikansk svinpest.