Stipendiat innen sårheling hos hest

Stipendiat innen sårheling hos hest
Har du interesse og motivasjon for å delta i klinisk forskning innen sårhelingsmekanismer hos hest?

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for Hestesjukdommer, er det ledig stilling som stipendiat innen sårheling hos hest. Dette er en åremålsstilling med varighet på 3 år, men kan utvides med ett års klinikktjeneste dersom søknad om finansiering innvilges.

Stipendiaten skal arbeide på prosjektet ‘Raskere og bedre sårheling hos hest’. Dette prosjektet er et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Dyresykehuset-hest (DSH-Hest) NMBU, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Woumarec (Nederland), og Cornell University (USA). Arbeidsspråket i prosjektgruppen vil være engelsk.

Formålet med prosjektet er å utvikle en ny strategi for behandling av store åpne sår hos hest (sekundær sårheling).

Sårkontraksjonen er en vesentlig del av denne prosessen, men skjer i langt mindre grad i sår på beina sammenlignet med sår på kroppen. Laboratorieforsøk med celler hentet fra sår på beina har imidlertid vist at potensialet for kontraksjon er tilstede også i sår på beina. Prosjektet tar derfor sikte på å identifisere komponenter som stimulerer denne sårkontraksjonen, og dermed reduserer sårhelingstiden

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Arbeidsoppgaver

 • Laboratoriearbeid: etablering in vitro kontraksjonsmodeller (kollagen-gel/ekvin fibroblaster i cellekultur), og testing av dermale komponenter i disse.
 • Etablering av en eksperimentell sårmodell, og testing av fremforskede resultat i denne.
 • Analysere og sammenfatte resultatene av undersøkelsene i vitenskapelige artikler.
 • Presentere arbeidet ved kongresser nasjonalt og internasjonalt.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden. Et lengre opphold for laboratoriearbeid ved Cornell University (USA) er påkrevd i stillingen.

Det vil også være mulighet for å delta i hospitalvakt eller ambulatorisk vakt (beredskapsvakt) ved Dyresykehuset – Hest, avhengig av kvalifikasjoner og interesse.

NMBUVeterinær med hest

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-programmet i veterinærvitenskap ved NMBU. Det kreves relevant femårig mastergrad, eller cand.med.vet.-grad, med et læringsutbytte tilsvarende beskrivelsene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk grunnutdanning som kvalifiserer til norsk autorisasjon.
 • Gode språkkunnskaper i engelsk, muntlig og skriftlig.

Følgende erfaringer og kunnskaper vil telle positivt:

 • Forskningserfaring i form av sammenfatning av resultater i vitenskapelige tekster, kasusrapporter eller vitenskapelige artikler.
 • Relevant klinisk erfaring.
 • Erfaring fra laboratoriearbeid.

Personlig egnethet

Det kreves:

 • Sterk motivasjon og interesse for vitenskapelig arbeid, inkludert laboratoriearbeid.
 • Sterk motivasjon for klinisk arbeid.
 • Høy yrkesetisk bevissthet.
 • God evne til samarbeid med mange og ulike samarbeidspartnere.
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt.

Følgende egenskaper vil vektlegges:

 • Fokus på detaljer.
 • Løsningsorientert innstilling.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, ltr. 54-65. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 532.200). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin, professor Cathrine T Fjordbakk, tlf: +47 67232424, e-post: cathrine.fjordbakk@nmbu.no.

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

NMBU

Studenter i veterinærbygningen

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken” Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 15.03.2023

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
 • Det kreves dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig slik som beskrevet i NMBUs forskrift for graden PhD, § 5-2 (3)

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

NMBUVeterinærbygningen med Ur-bygning i bakgrunn

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no