Nu häver Jordbruksverket de flesta restriktionerna i området i Västmanland som drabbats av afrikansk svinpest. Till exempel blir alla slags skogsbruksåtgärder tillåtna i hela den smittade zonen. Som grund för lättnaderna ligger en ny riskvärdering från SVA.

Sökinsatser efter vildsvinskadaver i det så kallade kärnområdet har genomförts under maj månad och är nu avslutade. Inga fynd som förändrar den nuvarande bilden av utbrottet har gjorts och det finns inga tecken på pågående smittspridning.

Med SVA:s riskvärdering som utgångspunkt beslutar Jordbruksverket därför att lätta på det stora flertalet av restriktionerna. Allt skogsbruk tillåts i hela den smittade zonen, vilket har varit efterfrågat under en längre tid av skogsnäringen. Lättnaderna gäller från och med den 5 juni.

Hela kärnområdet har sökts igenom minst tre gånger. I den senaste sökomgången nu i maj gjordes många fynd av ben, vilket visar på hur noggrant sökarbetet genomförts. I några av benen var benmärgen positiv för ASF-virus, vilket dock inte är detsamma som att viruset är smittförande.

Det finns tvärtom ingenting som tyder på att smittspridning skett sedan september 2023, och sannolikheten för att det finns smittförande virus kvar i området bedöms som mycket låg. Under sommaren sjunker risken dessutom för varje dag som går, eftersom virus neutraliseras i varmare temperaturer.

– Jägarna har gjort otroliga insatser under hela utbrottet, och nu igen under den tredje sökomgången. Nu är vi nästan i mål och för att ytterligare minska risken är det viktigt att hålla kärnområdet fritt från vildsvin över sommaren, säger Erika Chenais, statsveterinär på SVA.

Därför kommer stängslet runt kärnområdet fortsatt sitta kvar. Det är också viktigt att grindarna till stängslet hålls stängda även i fortsättningen. Genom att säkerställa att vildsvinspopulationen fortsatt hålls på en minimal nivå i kärnområdet reduceras sannolikheten för smittspridning i princip till noll.